سایت شبکه خانمای ویاژیو

سایت اصلی شبکه خانمای ویاژیو بر اساس  تجربیات گذشته و طرزفکرجدید امروزی که زنان می توانند بهترین مدیران باشند، ویاژیو درایجاد یک شبکه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بوده است. وهمچنین مشورت با یک فرد خردمند دراین مورد که گفتند: ” حال که در فلان کشور که تعداد دانشجویان دختر نسبت …